Ukončení studia

Závěrečná zkouška - průběh

Státní závěrečné zkoušky probíhají v termínech předem stanovených studijním oddělením Pedagogické fakulty MU. Termíny jsou určeny především počtem studentů, kteří jsou ke státní závěrečné zkoušce přihlášeni. Podrobný rozpis je uveden v ISu.

Zkušební den je rozdělen do dvou bloků – dopoledního a odpoledního. Dopolední blok trvá od 8:00 do 12:00 hod. a odpolední blok od 13:00 do 17:00 hod. Studenti jsou povinni dostavit se na zahájení bloku, do kterého jsou zařazeni.

Den zkoušek začíná v 8:00 představením komise a zkoušených studentů. Každá komise má předsedu a další dva členy. Předsedou komise je člen komise s nejvyšší dosaženou vědeckou hodností.

Po odzkoušení všech studentů dopoledního, resp. odpoledního bloku se komise poradí a rozhodne o výsledcích, které budou následně vyhlášeny (tzn. vyhlašování výsledků probíhá dvakrát za den, po dopoledním, resp. odpoledním bloku zkoušek).

Průběh zkoušky

Samotná bakalářská (magisterská) zkouška se skládá ze dvou částí – obhajoby práce a přezkoušení z teoretických znalostí. Studenti mohou být zkoušeni i z jedné části, tzn. není nutný předpoklad obhajoby práce a zároveň zkoušení.

Obhajoba práce začíná představením celkového konceptu práce, tedy hlavně cílů, metod a dosažených výsledků v práci. Tuto část je doporučené doplňovat PowerPointovou prezentací (v místnosti je k dispozici počítač s dataprojektorem). PowerPointová prezentace je vhodnou pomůckou pro studenta, aby měl celou dobu před sebou osnovu své práce a mohl obhajobu opřít o textový či obrazový doprovod. Po představení práce jsou přečteny posudky vedoucího práce a oponenta a následně jsou studentovi kladeny doplňující otázky, které vychází převážně z posudků. Student má rovněž k dispozici svoji závěrečnou práci, do které může libovolně nahlížet. Délka této části zkoušky je cca 15 minut.

Teoretická část. Student si před zkouškou vylosuje jednu otázkukterá se skládá ze tří podokruhů. Příprava na ústní část zkoušky trvá 30 minut. Po vyměřeném čase student předstupuje před komisi. Pořadí odpovědí na otázky si volí student. Na každou otázku je určen čas 10 minut. Student při svých odpovědích může využít pomůcek schválených předsedou zkušební komise. Jedná se především o atlasy světa a České republiky a vlastní portfolio. Studentovi je nejdříve dán prostor pro prezentaci svých odpovědí a poté následuje diskuze všech členů komise, kteří kladou studentovi doplňující otázky. Každá otázka může být zkoušejícím přiměřeně zúžena. Po zodpovězení všech otázek státní závěrečná zkouška končí. Délka této části zkoušky je cca 30 minut. Pro celkové hodnocení A až E je nutné, aby student zodpověděl všechny tři otázky v tomto rozmezí. Pokud je jedna z otázek hodnocena jako nevyhovující (F), je celkový výsledek zkoušky také hodnocen známkou F.

Po vykonání druhé části student odchází a střídá ho následující student. Porada komise a vyhlášení výsledků proběhne po dopoledním, resp. odpoledním bloku. Následuje vyhlášení výsledků za účasti všech studentů a vyplnění všech protokolů o státní závěrečné zkoušce.

Co s sebou na státnice?

S sebou toho příliš nepotřebujete. Stačí tužku či pero, portfolio, vlastní atlasy a pochopitelně znalosti a prezentační dovednosti. Zkouška není pouze o znalostech, ale také o prezentaci a tzv. „umění se prodat“. Při přípravě i během zkoušky je možné použít vlastní atlasy. Žádoucí je odpovídající společenský oděv.

Závěrečná práce

Na katedře geografie platí, že zapsaní závěrečné práce, konzultace s vedoucími, samotné psaní, a rovněž prezentování pokroků, se řídí pravidly uvedenými v katederním OBOROVÉM STANDARDU platném od 1.3.2024. Kromě toho Vám důležité informace k realizaci závěrečné práce poskytne IS MU v ONLINE MODULU.

Další pokyny pro zpracování závěrečných prací jsou uvedeny v pokynu děkana (platnému k 1/2015).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info