Terénní praxe

Odborné pracoviště Jedovnice

Integrované odborné pracoviště v Jedovnicích je v provozu od roku 1996. Je zaměřené na integrované terénní vyučování. Spojovacím článkem přírodovědných a humanitních předmětů je zaměření na environmentální vzdělávání a profesní přípravu budoucích učitelů. Důraz je kladen na spolupráci všech zúčastněných (tj. učitelů, studentů a žáků) při řešení praktických úkolů. Jak vyjadřuje samotný název pracoviště, při práci v terénu se výrazně uplatňují mezipředmětové vazby, což opět vyžaduje kooperaci učitelů a využívání týmového vyučování. Pracoviště zabezpečuje terénní cvičení studentů PdF a podílí se na organizaci různých forem terénního vyučování pro základní a střední školy z celé ČR.

Týdenní terénní výukou procházejí všichni studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ a studenti učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ. 

Poloha

Pracoviště je lokalizováno u městyse Jedovnice (www.jedovnice.cz) do rekreačního zařízení „Olšovec“ (www.olsovec.cz). Toto umístění není náhodné. Je vzdáleno jen 35 km od sídla fakulty. Městys Jedovnice se nachází na hranicích CHKO Moravský kras. Je to území zajímavé jak po stránce přírodní, tak po stránce socioekonomické. Jsou zde patrné aktivity lidí už z období 7. století našeho letopočtu, kdy se místní obyvatelé začali zabývat hutní výrobou a zpracováním železa. Zajímavá je i historie poznávání samotné krasové oblasti apod. Dají se sledovat střety zájmů ochrany přírody a lidských aktivit.

ATC

Výuka pro 1. stupeň ZŠ

V průběhu celého týdne studenti projdou čtyřmi integrovanými tematickými bloky, kdy se vhodně doplňují témata jednotlivých vědních disciplín s cílem poukázat na rozmanité výukové metody použitelné během terénní výuky. Poslední den je pak věnován reflexi a evaluaci této formy výuky v běžné praxi základní školy. 
• 1. den: Biologicko-geografická tematika • BIOTOPY BLÍZKÉ PŘIROZENÝM – geografická poloha daného místa, zastoupení dřevin v závislosti na výškovém stupni, porovnávání různých typů lesa s ohledem na přirozené původní a nepůvodní dřeviny dle výškového stupně, vliv člověka na krajinu, maloplošná vs. velkoplošná územní ochrana přírody, vliv člověka na krajinu. 
• 2. den: Biologicko-chemicko-historická problematika • BIOTOPY VÝRAZNĚ OVLIVNĚNÉ ČLOVĚKEM – příčiny proměn krajiny, přeměna přirozené krajiny na krajinu kulturní, pozorování a poznávání organismů biotopů pole, kulturní louka a rybník, vliv činností člověka na chemismus vody a vlastnosti půdy, potravní vztahy v ekosystémech. 
• 3. den: Geograficko-historicko-geologická tematika • POZNÁVÁNÍ KRAJINY - práce s GPS přístrojem, orientace na mapě, aplikace geografických úkolů v praxi v terénu - určování světových stran, odhad vzdáleností, panoramatický nákres, geologické zajímavosti a historicko-kulturní aspekty regionu (v místních názvech, tradičních povoláních, zemědělství, průmyslu, turistickém ruchu atd.). 
• 4. den: Historicko-geografická tematika • PUTOVÁNÍ HISTORIÍ REGIONU - středověké osídlení v regionu a jeho současné zdokumentování, sakrální stavby z období baroka (Křtiny jako specifické poutní místo), jeskyně Výpustek a dopad období 2. světové války na místní část Moravského krasu. 
• 5. den: Reflexe a evaluace terénní výuky • Diskuse k použitým výukovým metodám, především k možnosti jejich využití v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé terénní výuce. Návrh úloh zaměřených na diagnostiku znalostí a dovedností získaným během terénní výuky, vyhodnocení změny postojů studentů k terénní výuce jako specifické výukové formě.
 
Po celou dobu terénní výuky se studenti pohybují v přírodě, využívají znalostí orientace a bezpečného pohybu v terénu. K motivaci používají i techniky výtvarné práce v terénu – land art a

 

 

Výuka pro 2. stupeň ZŠ

Terénní praxe probíhá na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v obci Jedovnice a je určena pro studenty prvního ročníku magisterského studia Učitelství zeměpisu. Je zaměřena na praktická cvičení v terénu, která jsou, oproti výuce na učebnách, orientována především na dovednosti spojené se sběrem dat z primárních zdrojů formou pozorování, ternního mapování, dotazníkového šetření, orientace v terénu s pomocí různých druhů map, buzoly a GPS, sběrem materiálu a analyzováním.

jedovnice_08

Celá terénní praxe je zároveň přípravou studentů na vedení tohoto způsobu výuky se žáky základních a středních škol.

Výukové mapy pro orientaci v terénu

Mapy pro orientační běh

Tyto mapy slouží, mimo jiné, jako výukové pomůcky pro terénní výuku studentů Učitelství zeměpisu na Katedře geografie PdF MU a studentů Učitelství pro první stupeň. Dále slouží učitelům zeměpisu a tělocviku a jejich žákům, kteří využívají Integrovaného odborného pracoviště v Jedovnicích. Využívat je však mohou i sportovci a širší veřejnost.

Mapy jsou zpracovány v profesionálním mapovacím softwaru OCAD 12 a jsou dostupné na katedře geografie (po předchozí domluvě) nebo ke stažení zde. 

Zadavatel: Eduard Hofmann (Katedra Geografie)

Zpracovatelé: viz jednotlivé mapové listy (Matěj Píro, Petr Matula)

Pozn.:  při tisku je třeba nastavit “skutečnou” velikost pro zachování měřítka.

Mapy jsou aktuální k jaru 2018.

Jedovnice 1:10 000 (A3 formát) Piknusek 1:10 000 (A4 formát) Moravec 1:10 000 (A4 formát)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info