Důležité odkazy

Česká geografická společnost

Česká geografická společnost (ČGS) při Akademii věd ČR je vědeckou společností, která existuje v různých podobách a pod různými jmény již více než 118 let a je tak jednou z nejstarších vědeckých společností u nás. Vznikla v roce 1894 a od téhož roku je vydáván odborný časopis České společnosti zeměpisné, který se také v průběhu doby měnil a dnes nese jméno Geografie – sborník české geografické společnosti. Členy společnosti byli v době její existence prakticky všichni naši přední geografové a při prohlížení jednotlivých čísel Sborníku defilují před našima očima příspěvky, které dnes jsou již  zapomenuty nebo jsou informace v nich již tak známé, že ani neuvažujeme o době jejich vzniku. Předchůdcem této odborné stavovské společnosti byla společnost, která v sobě sdružovala nejenom geografy, nýbrž i další pracovníky v přírodních vědách. Byl to Klub přírodních věd, vzniklý již v roce 1870. Také v nově vzniklém klubu historiků, založeném 1872, byli účastni i mladí geografové v sekci přírodovědecké. Společnost měla sídlo na Karlově univerzitě v Praze. Snaha o spolek geografů je však ještě starší a souvisí s problémy na univerzitě (česká, německá). Přípravný výbor pro založení čistě geografické odborné společnosti se schází na počátku roku 1894 a hlavními aktéry jsou Dr. Jindřich Metelka a Dr. Josef Frejlach. Po schválení stanov c.k. komisí v Praze se 1. května 1894 schází v Měšťanské besedě v Praze za předsednictví prof. Kopistky první valná hromada. Schvalovaly se stanovy a první výkonný výbor. Předsedou se stal profesor geologie J.N. Woldřich. Dalšími členy byli prof. Augustin a F. Sobek. Dr. Metelka, Dr. Frejlach. Knihovníkem J. Kořenský a sekretářem H. Kollmann. Současně bylo rozhodnuto o vydávání Sborníku zeměvědného. Ve dnech 13.–14. 12. 1930 se poprvé konal sjezd Československé společnosti zeměpisné v Brně. Do konce první republiky se konaly ještě další tři sjezdy, v Bratislavě, Plzni a Olomouci.

Ve 2. polovině 50. let začaly ve větších městech vznikat regionální pobočky, první z nich v Opavě roku 1957. Po neúspěchu v období zakládání Československé akademie věd (ČSAV) byl až v roce 1962 z několika menších pracovišť vytvořen Geografický ústav ČSAV se sídlem v Brně a pobočkou v Praze, disponující poměrně velkou finanční a materiálovou základnou, využitelnou i k podpoře Společnosti.

Dnešní ČGS navazuje na vše pozitivní, co bylo ve společnosti vykonáno a svou velikostí členské základny patří k větším odborným společnostem vAkademii věd ČR. Postupem doby byly ustavovány i další regionální pobočky po celém tehdejším Československu před i po válce.

Česká geografická společnost má v roce 2017 celkem 9 poboček po celém územ ČR a 7 odborných sekcí. Sídla poboček jsou spojena s univerzitními pracovišti. Jihomoravská pobočka ČGS sídlí v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Základní informace o České geografické společnosti jsou uvedeny na stránkách www.geography.cz.

Přihláška

Individuálním členem České geografické společnosti se může stát každý zájemce starší 18 let. Kolektivním členem se může stát právnická osoba (instituce).

Zde je link na přihlášku k členství v ČGS (Google Docs).

Členské příspěvky (jejich součástí je i předplatné časopisu INFORMACE České geografické společnosti):

  • pro řádné členy – 600 Kč
  • pro studenty a důchodce – 300 Kč
  • pro kolektivní členy
  • minimálně 10 000 Kč pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště
  • minimálně 1 000 Kč
    pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)

Pokud člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.

Zápisné

Stanovené zápisné je 50 Kč

Zápisné je jednorázový poplatek, který musí složit každý nový zájemce o členství v České geografické společnosti.

 

Kartografická společnost

Katedra geografie PdF MU je kolektivním členem České kartografické společnosti. Na webu společnosti určitě najdete spoustu zajímavých informací.

Geografie na jiných vysokých školách v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info